ÁO SƠ MI GIẤU BỤNG TRUNG NIÊN BA227

288KVND

Trọng lượng khuyến nghị 2XL 110 ~ 125)
Trọng lượng khuyến nghị 3XL 125 ~ 135)
Trọng lượng khuyến nghị 4XL 135 ~ 145)
Trọng lượng khuyến nghị 5XL 145 ~ 155)